"... devoted to making differences positively"

Executive Director delivering a speech at programme attended by Rt Hon'ble PM KP Sharma Oli
Executive Director welcoming Rt Hon'ble PM KP Sharma Oli
Mr. Neupane presenting token of appreciation to H.E. Mr. Vu Trong Hach, Acting Dean of National Academy of Public Administration (NAPA), Vietnam
Opening ceremony of 30th Basic Administrative Training Program
Participants working in Groups
Tree Plantation Ceremony to celebrate 33rd Anniversary of NASC
Mr. Punya Prasad Neupane launching the Cases of Nepal's Public Administration
33rd NASC Day
Program organized at NASC to congratulate Mr. Punya Prasad Neupane for being re-appointed as the Executive Director
Cherry bloosom at NASC
Nepal Administrative Staff College
Nepal Administrative Staff College

Upcoming training

On: Mon, 08/22/2016 - 09:00 to Thu, 10/06/2016 - 05:00
On: Tue, 07/19/2016 - 09:00 to Wed, 07/20/2016 - 05:00
On: Mon, 07/04/2016 - 13:00 to 17:00

Notices

Click here for the nomination form.

Click here for the Notice of Office Goods.

Click here for the ToR of Office Goods

यस प्रतिष्ठानको लागि आ.व. २०७३/७४ मा आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि मौजूदा सूची दर्ता गर्न मिति २०७३/२/२५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका सेवा प्रदायकहरुमध्ये सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस 

सूची दर्ता

1
2
3
4
5