Notices

Post on: May 24, 2019

click here

Post on: May 22, 2019

click here

Post on: May 17, 2019

click here

Post on: Apr 23, 2019

बढुवाको लागि दरखास्त फाराम  

Post on: Apr 23, 2019

खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम 

Post on: Apr 2, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०१/०९ गतेदेखि

Post on: Mar 28, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/१२/२० गतेदेखि 

Post on: Mar 28, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/१२/२५ गतेदेखि

Post on: Mar 12, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/१२/०४ गतेदेखि

Pages