मसलन्द समानहरु खरिद सम्बन्धि सम्झौता भएको

click here