चमेनागृह सञ्चालन सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०४/२५)