चमेनागृह सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०३/०९)