चमेनागृह सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना (२०७९/०२/३१)