पदपूर्ति समितिको प्रयोगात्मक र साइकोमेट्रिक परीक्षा, प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (२०७८/०९/१२)