प्रशान्त सदन रंगरोगन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना