मसलन्द सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको आह्वानको सूचना ( २०७९।०४।१५)