यु.पि.एस्. व्याट्री खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना