लिखित परीक्षाको नतिजा र प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना