लिखित परीक्षा कार्यक्रमको निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना