ल्यापटप, डेस्कटप प्रिन्टर तथा फोटोकपी मेसिन खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतिको सूचना