हलुका सवारी साधन सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/१२/१५)