२०७८ कार्तिक २९ बाट शुरूहुने ACMD कार्यक्रम बारे ।