Notices

Post on: Sep 3, 2021

मिति २०७८ भाद्र १८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

 

Post on: Aug 2, 2021

Centre for Research and Development, Research and Consulting Services Department invites research proposals for the fiscal year 2078/79 from qualified NASC officials.

First date of announcement: 15 Shrawan 2078
Date of final submission: 31 Bhadra 2078

 

Scope

Post on: Jul 23, 2021

Terms of Reference 

Post on: Apr 16, 2021

क्याफ्टेरिया भवन, प्रज्ञान सदन (रिसोर्स सेण्टर) तथा डाइनिङ्ग हलको मर्मत सम्भार सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Post on: Apr 16, 2021

तालिम स्टुडियो निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम

Post on: Apr 16, 2021

साउण्ड सिस्टम खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम

Pages